เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
กิจกรรม
ติดต่อเรา

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Tangpiroontham School
 Taweewatana District Office
Bangkok Metropolitan

รงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม  ตั้งอยู่เลขที่ 9 / 3 หมู่ 10 แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ก่อตั้งขึ้นโดย นางเกียว นางศิริ ตั้งพิรุฬห์ธรรม พร้อมบุตรธิดาร่วมกัน ซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ มอบเป็นสมบัติของ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2521

  ปีการศึกษา 2524  กรุงเทพมหานคร  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   800   เป็นเงิน 3,888,000  บาท  ดำเนินการ แล้วเสร็จเมื่อ  วันที่ 15 มิถุนายน 2524 ในปีเดียวกันกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศ จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม” นับเป็นโรงเรียนที่ 416 ของกรุงเทพมหานคร
       ในเวลาต่อมานางจรีพร เทพผดุงพร และนายเดชา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ได้มอบที่ดิน ให้กรุงเทพมหานครอีก 1 ไร่ 44  ตารางวา  รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 6 ไร่ 44 ตารางวา
       
ปัจจุบันโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 751 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 คน

บน

 

Free Web Hosting