เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
กิจกรรม
ติดต่อเรา
 
รางวัล / เกียรติบัตร / เอกสาร / หลักฐานอื่นๆที่โรงเรียนหรือผู้บริหารได้รับ การยอมรับ / การยกย่อง / ชมเชย

รายการที่ได้รับ

ระดับ

วัน เดือน ปี

หน่วยงาน/สถาบัน

หมายเหตุ

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2552

จังหวัด

2552

ระดับหน่วยงานประเภทผู้บริหารระดับต้น

นางพจนา  พรานพนัส

2. โล่การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โลกหมุนได้ด้วยมือฉันจากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต

ประเทศ

14 พ.ค. 2553

จากสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์

นางสาวกาญจนา  เม้งตระกูล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงประเภทสวยงาม

เขต

 

สภาสำนักงานเขต
ทวีวัฒนาวัฒนธรรม

 

4.  ประเมินมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกทม. (SMART SCHOOL) เป็นอันดับที่ 1

เขต

2553

สำนักการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร

 

5. โรงเรียนนำร่องในการรณรงค์และนำคู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้การเคารพสิทธิผู้อื่น
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ประเทศ

1 ต.ค. 2553

กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

 

6.ได้รับรางวัลในโครงการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดกทม.
ระดับดีเด่น

จังหวัด

2553

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

7.ได้รับการคัดเลือกจากสำนักการศึกษาให้เป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนระหว่าง รร.กทม.กับ รร.ในประเทศอังกฤษ

ประเทศ

2553

กระทรวงการต่างประเทศ

 

8.  โรงเรียนรักการอ่านดีเด่น 

จังหวัด

6 มิ.ย.2553

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 

9. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับเหรียญทอง

กทม.

 

สำนักการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร

 

รางวัล / เกียรติบัตร / เอกสาร / หลักฐานอื่นๆที่ครูได้รับ การยอมรับ / การยกย่อง / ชมเชย

รายการที่ได้รับ

ระดับ

วัน เดือน ปี

หน่วยงาน/สถาบัน

หมายเหตุ

1.ได้รับเกียรติคุณเป็นครูชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี


2.ได้รับรางวัลครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่น ระดับช่วงชั้นที่ 1
3.ได้รับรางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเทศ


จังหวัด
ประเทศ

16 ม.ค. 52

จากสำนักงานคณะกรรม
การส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูกระทรวงมหาดไทย
สำนักการศึกษา
กระทรวงมหาดไทย

ครูศศิธร  ผดุงเจริญ

4. ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดหนังสืออ่านเพิ่มเติม5. เป็นประธานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเครือข่ายที่ 66

6. นำกิจกรรมหมอภาษาไปสาธิต

เขตเขต

กทม.

25-26 ก.พ. 5325-26 ก.พ. 53

13 ต.ค. 52

เครือข่ายร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา
เครือข่ายร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา
สสส., สยช.
เครือข่าย สื่อฯ

ครูชิดหทัย  สุขสมกิจ

7. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินประเภทสื่อการสอน

8. สอบคัดเลือกไปอบรมภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เขต

สำนักการศึกษา

25-26 ก.พ. 53

1-30 ธ.ค. 52

เครือข่ายร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา
สถาบัน
Han Ban

ครูเฉลิมรัตน์   รื่นเริง

9. ได้รับรางวัลระดับทองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน( CAI )

เขต

25-26 ก.พ. 53

เครือข่ายร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา

ครูอนุรักษ์  ซาแสง

10. สื่อการสอนเรื่องสัตว์ป่าสงวน ( CAI )

เขต

25-26 ก.พ. 53

เครือข่ายร.ร.ที่ 66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา

ครูณัฐรุจา  โชติกลาง

11. ได้รับรางวัลชมเชยวิจัยในชั้นเรียน

เขต

25-26 ก.พ. 53

เครือข่าย ร.ร.ที่ 66
และศูนย์วิชาการเขต

ครูเพชรลดา ง่านวิสุทธิพันธ์

12.ได้รับรางวัลระดับเงินวิจัยในชั้นเรียน
13.ได้รับรางวัลระดับเงินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน( CAI )
14.ได้รับรางวัลระดับทองโครงงานวิทยาศาสตร์
15.ครูที่ปรึกษาโครงการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
สำหรับเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดกทม.ระดับดีเด่น

เขต

เขต

เขต

กทม.

25-26 ก.พ. 53

25-26 ก.พ. 53

25-26 ก.พ. 53

14 ส.ค. 52

เครือข่าย ร.ร.ที่ 66
และศูนย์วิชาการเขต เครือข่าย ร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการเขต เครือข่าย ร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการเขต
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ครูสายพิรุณ  ผุสดี

16.ได้รับรางวัลระดับทองโครงการวิทยาสาสตร์
ชื่อการแตกกิ่งของชบากับลำต้นฟีโบนักชี่

เขต

25-26 ก.พ. 53

เครือข่าย ร.ร.ที่ 66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา

ครูภัชราพร  หันสมร

17. ได้รับรางวัลเหรียญทองวิจัยเรื่อง พัฒนาการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้น ป. 6


18. ได้ปฏิบัติงานเป็นประธานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

เขต

 

เขต

25-26 ก.พ. 53

 

25-26 ก.พ. 53

เครือข่าย ร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา
เครือข่าย ร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา

ครูยุทธนา  หิรัญ

19.ได้รับรางวัลเหรียญทองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการแยกสาร

เขต

25-26 ก.พ. 53

เครือข่าย ร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา

ครูศจีรัตน์  ดำขำ

20.ได้รับรางวัลเหรียญทองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Unseen Taweewattana

เขต

25-26 ก.พ. 53

เครือข่าย ร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา

ครูนันทิยา  เพ็งสว่าง

21. รางวัลที่3 การประกวดผลิตสื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
22. รางวัลครูผู้สอนการเล่านิทานคุณธรรม ชนะเลิศอันดับ 1

23. รางวัลที่ 3 ประกวดผลิตสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ e-book
พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ
ณ ประเทศเกาหลีใต้
24. รางวัลเหรียญเงิน การผลิตสื่อการสอน ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จังหวัด


ประเทศ

จังหวัด


เขต

24 – 29 สิงหาคม 2551

12 สิงหาคม 2553

24 – 39 มกราคม 2554

มีนาคม 2554

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด

มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด

เครือข่าย ร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา

คุณครูมัทนียา เชื้อบัณฑิต

 
รางวัล / เกียรติบัตร / เอกสาร / หลักฐานอื่นๆที่ครูได้รับ การยอมรับ / การยกย่อง / ชมเชย

รายการที่ได้รับ

ระดับ

วัน เดือน ปี

หน่วยงาน/สถาบัน

หมายเหตุ

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพูดภาษาจีน

โรงเรียน
ต่างสังกัด

9 ก.พ. 53

ร.ร.รัตนโกสินทร์
สมโภชน์ บวรนิเวศ

ด.ญ.พอพระทัย  สุนทรกระจ่าง

2. แข่งขันชนะเลิศประกวด
ร้องเพลงจีน

เขต

25-26 ก.พ. 53

เครือข่ายร.ร.ที่66
และศูนย์วิชาการ
เขตทวีวัฒนา

ด.ญ.พร้อมศิริ จ้ำดา
ด.ญ.พรผกา  เสิศสุข
ด.ญ.ณัฐนรี ศิริวิศาสสุวรรณ
ด.ญ.อริสรา ศีลดำรงค์ศักดิ์

3.ได้รับรางวัลที่ 3 การเชิดหุ่นมือ

กทม.

29 ก.ค. 52

สำนักการศึกษา

ครูธัญญ์ธิตา  จินต์แสวง
(ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน)
ด.ญ.ลลิตวดี  พินทอง
ด.ญ.พรพนา  เที่ยงตรง
ด.ญ.วรัญญา  แก้ววิเศษ
ด.ญ.ภคกุล ลอเพ็ชรรัตน์
ด.ญ.นิตยา  การะมณี
ด.ญ.ผกานัชยา เกียรติจิรดา

4.ได้รับรางวัลที่  3 การเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่ 2

โรงเรียน
ต่างสังกัด

9 ก.พ. 53

ร.ร.รัตนโกสินทร์
สมโภชน์ บวรนิเวศ
ศาลายา

ด.ญ.จุฑามาศ  แซ่ลิ้ม

5. ได้รับรางวัลที่ 2 การเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่ 3

โรงเรียน
ต่างสังกัด

9 ก.พ. 53

ร.ร.รัตนโกสินทร์
สมโภชน์ บวรนิเวศ
ศาลายา

ด.ญ.ภคกุล ลอเพ็ชรรัตน์

6.ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดการพูดพิธีกร ช่วงชั้นที่ 3

โรงเรียน
ต่างสังกัด

9 ก.พ. 53

ร.ร.รัตนโกสินทร์
สมโภชน์ บวรนิเวศ
ศาลายา

ด.ญ.ลลิตวดี  พินทอง
ด.ญ.นิตยา  การะมณี

7.ได้รับเกียรติบัตรการเขียนบทความระดับม.1-ม.3
โครงการกอดแม่ให้อุ่น
8.ได้รับเกรียติบัตรการเขียนเรียงความเทิดพระคุณพ่อระดับ
ม.1-ม.3

         เขต

         เขต

12 ส.ค.52

5 ธ.ค.52

สำนักงานเขตสภาวัฒนธรรม

สำนักงานเขต
สภาวัฒนธรรม

ครูนันทิกานต์ สุขสำราญ
(ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน)
ด.ญ.อุบล  สุริโท

 

 

9.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

10.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดวาดภาพ
“พ่อหลวงของปวงชน”
11.รางวัลชนะเลิศอันดับ2 ประกวดวาดภาพ “ถนนอุทยานในฝัน”

12.ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่งเรื่องจากภาพประจำเดือน

เขต

เขต

เขต

กทม.

11 ส.ค.52

4 ธ.ค.52

ก.พ. 53

พ.ค. 53

เขตทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา

นิตยสารเพื่อนรัก

ครูทิพยา  พรหมวงศ์
(ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน)
ด.ญ.จิราวรรณ สิมมณี

ด.ญ.กนกวรรณ เจริญสุข
ด.ช.ศิริชัย นาคสัมพันธ์
ด.ญ.ธนรัตน์ วิไลลักษณ์
ด.ญ.วิภาวรรณ  คิดขยัน

13.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย

โรงเรียน
ต่างสังกัด

6 ส.ค. 52

รร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย

ด.ช.ศรันย์  สามารถ
ด.ญ.สหฤทัย  สื่อเฉย

14.ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน(KFC)ในพื้นที่โลตัสศาลายา

ศาลายา
นครปฐม

 

(KFC)

นักเรียน
รุ่นอายุ 15 ปี

15. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงฟุตบอล

กีฬา นักเรียน
กทม.

 

กทม.

นักเรียน
รุ่นอายุ 12 ปี

16.ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตซอลสโมสรทวีวัฒนา

เขต

 

เขตทวีวัฒนา

นักเรียน
รุ่นอายุ 12 ปี

17.ได้รับรางวัลชนะเลิศเดาะฟุตบอล

 

18. ชนะเลิศเดาะลูกตระกร้อ
รองชนะเลิศเดาะบอล

เขต

 

เขต

 

ชมรมพลศึกษา
เขตทวีวัฒนา


ชมรมพลศึกษา
เขตทวีวัฒนา

ครูอนุรักษ์  ซาแสง
(ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน)
ด.ช.มงคล  นารี

ด.ช.ปวเรศ  คหสมบูรณ์โชค

19.ชนะเลิศมารยาทไทย

เขต

28 ก.ค. 52

เขตทวีวัฒนา

ด.ญ.นริศรา  วิหารพรหม
ด.ช.ยศธร  นวลประดิษฐ์

20.ได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงลูกทุ่งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
21.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
22.รางวัลชนะเลิศประกวดเพลงลูกทุ่ง
23.ได้รับเชิญไปรำต้อนรับไฟพระฤกษ์ที่สำนักการศึกษา
ในรายการกีฬาท้องถิ่นกรุงเทพเกมส์

เขต

เขต

โรงเรียน
ต่างสังกัด
กีฬาท้องถิ่น
ทั่วประเทศ

12 ส.ค. 52

5 ธ.ค. 52

9 ก.พ.53

7 ม.ค.53

เขตทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา

ร.ร.รัตนโกสินทร์
สมโภชน์ บวรนิเวศ
สำนักการศึกษา

ครูบรรทม  เพชรทอง
(ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน)

24.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่2


25.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

26.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยิงจรวดน้ำ

เขต

 

เขต

 

เขต

6 ส.ค. 52

 

4 มี.ค. 53

 

25-26 ก.พ.53

ร.ร.กาญจาภิเษก
วิทยาลัยนครปฐม

ร.ร.รัตนโกสินทร์
สมโภชน์บวรนิเวศ
ศาลายา
เขตทวีวัฒนา

ครูศจีรัตน์  ดำขำ
(ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน)
ด.ช.พรภิรมย์  อุ่นใจ
ด.ช.กฤตพัฒน์  อนุกูล


ด.ช.มฆวัน  คุ้มภัย
ด.ช.เกมส์  อุ่นใจ
ด.ช.พรภิรมย์  อุ่นใจ
ด.ช.ปรัชญา  มอดเม็ด

27.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

โรงเรียน
ต่างสังกัด

6 ส.ค. 52

รร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย

ครูมัทนียา เชื้อบัณฑิต
(ผู้ฝึกซ้อม)
ด.ญ.สุพรรษา  ศรีจุมพล
ด.ญ.รมิตา  ปานออ
ด.ญ.ฉัตรสุดา  คำเปล่ง
ด.ญ.ภัคจิรา  มณีเขียว
ด.ญ.อัจฉริยาภรณ์ ประสานสิน
ด.ญ.ปรมัย  ไชยดำ
ด.ญ.พรชิตา  ธงกลาง

28. สอบชิงทุนได้ที่  1

เขต

11  ก.ค. 52  

เขตทวีวัฒนา

ด.ญ.อภิชญา  ทองเชื้อ

29.. สอบชิงทุนได้ที่  4

เขต

11  ก.ค. 52  

เขตทวีวัฒนา

ด.ญ.พรพรหม  วีรานนท์

30.ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งคณิตศาสตร์ (ด้านคิดคำนวณ)

เขต

24  ก.ค. 52

 เขตทวีวัฒนา

ด.ญ.กนกวรรณ เจริญสุข

31.ได้รับรับรางวัลชมเชยการเล่านิทานประกอบท่าทาง

 

29 ก.ค. 52

สำนักการศึกษา

ครูมัทนียา เชื้อบัณฑิต
(ผู้ฝึกซ้อม)
ด.ญ.จุฑามาศ  แซ่ลิ้ม
ด.ญ.ปรมัย  ไชยดำ
ด.ญ.ภัคจิรา  มณีเขียว
ด.ญ.พรชิตา  ธงกลาง
ด.ช.ปรมัตถ์  แสงใส
ด.ช.พิทวัส  คำมูล
ด.ช.ธีรโชติ  บัวเจียว

32.รองชนะเลิศอันดับ2
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนต่างสังกัด

6 ส.ค. 52

รร.กาญจนาภิเษก
วิทยาลัย

ด.ญ.ชุติมา  กาญจนไพโรจน์
ด.ญ.บุสริน  ติ้งหมาด
ด.ญ.นันท์นภัส  วงศ์นครินทร์
ด.ญ.จันทร์จิรา  ลำพูนเล็ก

33.รางวัลชนะเลิศระดับดี  โครงงานส่งเสริมสุขบัญญัติ10  ประการ  เรื่อง งดอบายมุข

 

ส.ค.  52 

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

ครูกฤตพร  สุนทรมนูกิจและด.ช.กอบโชค  อริยสินสมบูรณ์
ด.ญ.บุสริน  ติ้งหมาด
ด.ญ.ฐิติมา  อินทสุวรรณ

34. ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน

ประเทศ

8 ส.ค. 2553

บ.KFC

ด.ช.ต่อลาภ  กังสวร
ด.ช.สต๊อป แก้วบุตรดา
ด.ช.อนุวัฒน์  ญาติตาอิน
ด.ช.ศุภชัย  ละหุโท
ด.ช.ปวเรศ  คงสมบูรณ์ดช
ด.ช.ชัยพร  แม่นปืน
ด.ช.อนันต์  อ่นน่วม

35. ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน ระดับประถมศึกษา

เขต

29 ก.ค. 2553

ร.ร.สตรีวิทยา

ครูมัทนียา เชื้อบัณฑิต
(ผู้ฝึกซ้อม)
ด.ญ.สุกัญญา  แก้วสว่าง
ด.ญ.พรชิตา  ธงกลาง
ด.ญ.สุพรรณษา  ศรีจุมพล
ด.ช.พิทวัส  คำพิมูล
ด.ช.ธีรโชติ  บัวเขียว

36. ชนะเลิศประกวดการแสดงละครธรรมะ

ประเทศ

12 ส.ค. 2553

มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย

ครูมัทนียา เชื้อบัณฑิต
(ผู้ฝึกซ้อม)
ด.ญ.สุกัญญา  แก้วสว่าง
ด.ญ.พรชิตา  ธงกลาง
ด.ญ.สุพรรณษา  ศรีจุมพล
ด.ช.พิทวัส  คำพิมูล
ด.ช.ธีรโชติ  บัวเขียว

37. รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา ประเภทมัธยมศึกษา

เขต

11 ส.ค. 2553

เขตทวีวัฒนา

ด.ญ. ณัฐกานต์  ชมชิด

38. รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา ประเภทประถมศึกษา

เขต

11 ส.ค. 2553

เขตทวีวัฒนา

ครูมัทนียา เชื้อบัณฑิต
(ผู้ฝึกซ้อม)
ด.ญ. เบญจมาศ  มั่นดี

39. รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดร้องเพลงชาติ

เขต

28 ก.ค. 2553

เขตทวีวัฒนา

ครูมัทนียา เชื้อบัณฑิต
(ผู้ฝึกซ้อม)
ด.ญ.กชพร  บุญเยี่ยม
ด.ญ.เจนจิรา  พันท้าว
ด.ญ.ปนัดดา  สัมมาพล
ด.ญ.อารียา  อินหาดกรวด
ด.ญ.มานิตา  ฟูกทรัพย์
ด.ช.ไตรรัตน์  ท้วมแจ้ง
ด.ช.พัสกร  เลิศสุข

40. ชนะเลิศอันดับ 1  ประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณพ่อ

เขต

4 ธ.ค.2553

เขตทวีวัฒนา

ด.ญ.สิตานัน  สมจิตต์

41. ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”

เขต

4 ธ.ค.2553

เขตทวีวัฒนา

ดญ.ศิรินภา  ผดุงเวียง

42. รางวัลที่ 3 ประกวดมัคคุเทศน์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง

ประเทศ

16 ม.ค.54

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จ.นครปฐม

ครูชิดหทัย สุขสมกิจ
(ผู้ฝึกซ้อม)
ด.ญ.จุฑามาศ แซ่ลิ้ม
ด.ญ.สุพรรณษา ศรีจุมพล
ด.ญ.ธนารักษ์ วิไลรักษ์
ด.ญ.ปรายฟ้า  พุ่มจำรัส
ด.ญ.กัญญารัตน์  ศรีนอก
ด.ญ.วริยา  รัตนพันธ์

43.รางวัลที่ 3 ประกวดการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น หัวข้อนิทานคุณธรรม ความซื่อสัตย์

จังหวัด

ม.ค.54

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมกับบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด

ครูมัทนียา เชื้อบัณฑิต
(ผู้ฝึกซ้อม)
ด.ญ.กิตติยา  เหลือลมัย

43.รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบ  การประกวดการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น หัวข้อนิทานคุณธรรม ความซื่อสัตย์

จังหวัด

ม.ค.54

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมกับบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด

ครูมัทนียา เชื้อบัณฑิต
(ผู้ฝึกซ้อม)
ด.ญ.ธนารักษ์ วิไลลักษณ์
ด.ญ.จิราวรรณ เจริญสุข

 
Free Web Hosting