เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
กิจกรรม
ติดต่อเรา

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2553

จำนวนนักเรียนอนุบาลจำแนกตามระดับความพร้อมแต่ละด้าน

 

ความพร้อม

อนุบาล 1 จำนวน  100  คน

อนุบาล 2 จำนวน 79 คน

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

ด้านร่างกาย

98

2

-

76

3

-

ด้านสติปัญญา

80

12

8

51

27

1

ด้านอารมณ์

97

3

-

65

14

-

ด้านสังคม

93

6

1

69

10

-

ร้อยละ

92

5.75

2.25

82.59

17.09

0.32

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 

วิชา /
ระดับผลการเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที1
จำนวน 116 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที2
จำนวน 122 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที3
จำนวน 113 คน

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

ภาษาไทย

39

51

24

2

-

32

38

35

17

-

54

26

18

15

-

คณิตศาสตร์

27

47

 

17

-

37

31

36

18

-

29

31

30

23

-

วิทยาศาสตร์

32

47

25

6

-

31

29

40

22

-

25

49

31

8

-

สังคมศึกษา

8

57

31

9

-

6

42

58

16

-

36

54

20

3

-

สุขศึกษาพละศึกษา

30

57

42

2

-

23

49

50

-

-

52

41

18

2

-

ศิลปะ

7

47

27

5

-

56

65

1

-

-

69

43

1

-

-

กอท.

56

50

10

-

-

24

77

21

-

-

8

35

53

17

-

ภาษาต่างประเทศ

35

45

33

3

-

42

42

30

8

-

30

30

25

28

-

ร้อยละ

25.22

43.21

25.75

5.82

-

25.71

38.22

27.77

08.30

-

33.52

34.18

21.68

10.62

-

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

วิชา /
ระดับผลการเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที4
จำนวน 124 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที5
จำนวน 121 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที6
จำนวน 131  คน

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

ภาษาไทย

30

30

24

40

-

36

55

21

9

-

27

63

34

7

-

คณิตศาสตร์

33

50

33

8

-

25

34

39

23

-

25

48

43

15

-

วิทยาศาสตร์

40

46

29

9

-

20

44

43

14

-

28

65

34

4

-

สังคมศึกษา

-

43

59

22

-

36

58

24

3

-

31

68

27

5

-

สุขศึกษาพละศึกษา

51

34

33

6

-

28

76

16

1

-

46

73

9

3

-

ศิลปะ

18

82

23

1

-

28

85

8

-

-

27

88

15

1

-

กอท.

52

42

27

3

-

18

58

39

6

-

43

60

27

1

-

ภาษาต่างประเทศ

21

24

34

45

-

18

20

33

50

-

25

51

31

24

-

ร้อยละ

24.69

35.38

26.42

13.51

-

21.59

44.42

23.04

10.95

-

24.05

49.24

20.99

5.72

-

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

วิชา /
ระดับผลการเรียน

มัธยมศึกษาปีที1
จำนวน 86 คน

มัธยมศึกษาปีที2
จำนวน 82 คน

มัธยมศึกษาปีที3
จำนวน  -  คน

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

ภาษาไทย

1

14

50

21

-

11

36

31

4

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร์

1

19

24

42

-

2

17

26

37

-

-

-

-

-

-

วิทยาศาสตร์

2

26

42

16

-

2

19

32

29

-

-

-

-

-

-

สังคมศึกษา

8

42

36

-

-

13

43

26

-

-

-

-

-

-

-

สุขศึกษาพละศึกษา

11

60

15

-

-

2

37

38

5

-

-

-

-

-

-

ศิลปะ

47

39

-

-

-

46

36

-

-

-

-

-

-

-

-

กอท.

3

48

30

5

-

7

47

28

-

-

-

-

-

-

-

ภาษาต่างประเทศ

-

21

34

31

-

9

21

17

35

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ

10.61

39.10

33.58

16.72

-

10.18

28.32

21.90

12.17

-

 

 

 

 

-

                 

สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2553

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 130 คน

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน -คน

สถานศึกษา

คน

ร้อยละ

สถานศึกษา

คน

ร้อยละ

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

 74

56.92

โรงเรียนมัธยม

-

-

โรงเรียนสตรีวิทยา3

 33

25.38

ปวช.

-

-

โรงเรียนมัธยมเอกชน

2

1.55

ประกอบอาชีพ

-

-

อื่นๆ

21

16.15

อื่นๆ

-

-

รวม

130

100

รวม

-

-

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา  2553   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

วิชา

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

ภาษาไทย

31.22

36.34

สังคมศึกษา

47.07

50.66

อังกฤษ

20.99

17.59

คณิตศาสตร์

34.85

37.89

วิทยาศาสตร์

41.56

52.12

สุขศึกษา

54.31

59.84

ศิลปะ

41.10

38.93

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

52.52

58.77

ค่าเฉลี่ยรวม

40.45

44.02

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา  2553   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

วิชา

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

ภาษาไทย

42.80

50.36

สังคมศึกษา

40.85

46.55

อังกฤษ

16.19

17.19

คณิตศาสตร์

24.18

26.67

วิทยาศาสตร์

29.17

30.58

สุขศึกษา

71.97

77.50

ศิลปะ

28.48

27.2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

47.07

53.45

ค่าเฉลี่ยรวม

37.59

41.19

 

TOP

Free Web Hosting