เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
กิจกรรม
ติดต่อเรา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

1. นายนิรันดร์  ตั้งพิรุฬห์ธรรม              ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์  บูรณเสถียร                  กรรมการ
3. นางศศิธร  ผดุงเจริญ                       กรรมการ
4. นางบุปผา  ราชวานิชย์                    กรรมการ
5. นายประเวช  แสวงสุข                     กรรมการ
6. นางสาวจิราพร  บุญตา                    กรรมการ
7. พระปลัดสมเกียรติ  เขมวีโร              กรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์  เทพผดุงพร              กรรมการ
๙. นางปัทมา  ตั้งพิรุฬห์ธรรม                กรรมการ
10. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม              กรรมการ
11.นายขวัญชัย  ตั้งพิรุฬห์ธรร               กรรมการ
12.นางศิริเพ็ญ  วิไลลักษณ์                  กรรมการ
13.นายสมยศ  น้อยขำ                        กรรมการ
14.นางเอื้อมพร  ดนตรี                       กรรมการ
15. นางกิ่งแก้ว  ไทยธรรม                   กรรมการและเลขานุการ

TOP

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม   มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความฉลาดทางวิชาการ ผสานการพัฒนาตามศักยภาพ  เน้นผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  หนุนนำศิลปวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่านและการค้นคว้า   
Ž3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสำนึกรักประเทศชาติและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4.  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้  และการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาr
5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

คำขวัญ
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

ปรัชญา
การศึกษา  คือ  รากฐานของชีวิต

อัตลักษณ์
รักการอ่าน

เอกลักษณ์
โรงเรียนรักการอ่าน

TOP

Free Web Hosting